Businesses: view and download printable signs to use for Phase 1 reopening on June 1. More Info

Delaware.gov logo

Bwat Zouti Dijital


Delaware te anonse yon plan pou reouvèti ekonomik san danje nan Delaware nan semèn kap vini yo – pandan y ap pwoteje Delawareans ki pi frajil yo. Kòm nou avanse atravè yon reouvèti k ap woule, nou dwe rete vijilan. COVID-19 la ap sikile toujou nan eta nou an.

Bwat zouti dijital sa a pral sèvi kòm yon sant tounan ki pou pre-ekri kontni imèl, dènye grafik yo ki kapab pataje, ak plis ankò. Nou pral mete kontni sa a ajou ak enfòmasyon ki pi resan yo chak semèn pou w kapab pataje yo ak rezo w yo.

Grafik yo Pataje

Klike sou yon grafik pou ka pataje dènye nouvèl yo sou Facebook ak Twitter ak abonés w yo.

Feyè yo

Klike sou imaj la pou telechaje feyè a nan yon fòma PDF. Ou ka enprime, distribye sa yo oswa enkli yo nan kominikasyon sou imèl.

Voye imèl bay Zanmi w ak Vwazen w yo

Sèvi ak bouyon tèks la ki piba a pou voye dènye enfòmasyon yo bay zanmi ak fanmi w.

Voye imèl

Nou vle pataje anpil enfòmasyon ki enpòtan ki soti nan Eta Delaware:

Delaware te anonse yon plan pou reouvèti ekonomik san danje nan Delaware nan semèn kap vini yo – pandan y ap pwoteje Delawareans ki pi frajil yo. Kòm nou avanse atravè yon reouvèti k ap woule, nou dwe rete vijilan. COVID-19 la ap sikile toujou nan eta nou an.

Gouvènè John Carney ak ekspè sante piblik yo te anonse 1ye jen kòm dat yo vize pou Faz I pou reouvèti ekonomik Delaware lan.  Men sa yo vle di pou ou menm ak biznis yo nan Delaware.

Eta Delaware pral leve entèdiksyon sou inite tèm kout pou lwaye yo ak 14-jou karantèn ki obligatwa pou vwayajè ki pa nan eta a nan 1ye jen an tankou sa ki fè pati  k ap woule pou reouvèti ekonomi nan Delaware a. Aprann plis isit la.

Gouvènè Carney te leve restriksyon sou plaj Delaware yo anvan fen semèn Memorial Day a.  Li enpòtan pou nou “sekirite pandan ete a”: Mete yon mask pou kouvri figi w nan espas piblik yo, lave oswa dezenfekte men ou souvan, pratike distans sosyal, epi rete lakay ou si ou malad.  Aprann plis isit la .

Sonje pou kenbe yon distans sosyal – 6-10 pye distans lwen lòt moun. Mete mask pou kouvri figi w nan tout anviwònman piblik yo, epi lave men ou souvan.

Nou tout nan sa a ansanm. Prekosyon debaz yo pral ede nou limite pwopagasyon COVID-19 la ak pwoteje fanmi nou yo, zanmi nou yo, ak vwazen nou yo.

Aprann plis bagay sou plan rekiperasyon Delaware: de.gov/ekonomi

Pou plis enfòmasyon ak dènye nouvèl sou kowonaviris, vizite: de.gov/coronavirus

Pou pataje enfòmasyon ak rezo ou, vizite: coronavirus.delaware.gov/digital-toolkit


+