Download the free COVID Alert DE app and help slow the spread. More Info

Delaware.gov logo

Get More COVID Data

For more data on Delaware COVID cases, testing and outcomes, including demographic breakdowns, go to My Healthy Community

Bwat Zouti Dijital


Delaware te anonse yon plan pou reouvèti ekonomik san danje nan Delaware nan semèn kap vini yo – pandan y ap pwoteje Delawareans ki pi frajil yo. Kòm nou avanse atravè yon reouvèti k ap woule, nou dwe rete vijilan. COVID-19 la ap sikile toujou nan eta nou an.

Bwat zouti dijital sa a pral sèvi kòm yon sant tounan ki pou pre-ekri kontni imèl, dènye grafik yo ki kapab pataje, ak plis ankò. Nou pral mete kontni sa a ajou ak enfòmasyon ki pi resan yo chak semèn pou w kapab pataje yo ak rezo w yo.

Grafik yo Pataje

Klike sou yon grafik pou ka pataje dènye nouvèl yo sou Facebook ak Twitter ak abonés w yo.

Feyè yo

Klike sou imaj la pou telechaje feyè a nan yon fòma PDF. Ou ka enprime, distribye sa yo oswa enkli yo nan kominikasyon sou imèl.

Voye imèl bay Zanmi w ak Vwazen w yo

Sèvi ak bouyon tèks la ki piba a pou voye dènye enfòmasyon yo bay zanmi ak fanmi w.

Voye imèl

Nou vle pataje enfòmasyon State of Delaware a ki trèzenpòtan:

Delaware anonse yon plan pou l reouvri ekonomi Delaware a sandanje nan semèn sa kap vini yo – pandan l ap asire pwoteksyon pou moun Delaware sa ki pi vilnerab yo. Pandan n ap avanse nan dewoulman reouvèti an, fò n rete vijilan. COVID-19 lan toujou ap sikile nan Leta nou an.

Gouvènè John Carney ak ekspè nan sante piblik yo anonse dat 15 Jen an kòm dat Faz 2 pou reouvèti ekonomik lan nan Delaware li ta dwe demare nan dat 15 Jen.   Boutik sa k ap vann andetay yo, restoran yo, ansanm ak lòt biznis ki te gen pèmisyon pou yo te ouvri a 30 pousan de kapasite yo nan Faz 1 an, ap kapab elaji aktivite yo a 60 pousan nan dat kote faz 2 an ap kòmanse an. Aprann piplis: de.gov/phase2

Swivi tras kontak yo kòmanse tou. Si yon moun ki gen kontak pwòch a ou te teste pozitif, yon reprezantan Leta nan Delaware ka rele w epi mande pou w oumenm ou fè yon tès, oubyen pou plase pwòp tèt pa w an karantèn pou w limite piplis pwopagasyon posib COVID-19 lan. Sa ap ede kenbe tout moun Delaware yo – espesyalman sa ki pi vilnerab yo- san danje epi an sante. Yon konpozan enpòtan nan suiv tras kontak lan se kote nou konsève enfòmasyon sa nou gen sou ou yo prive. Nou pap pataje ni non, ni enfòmasyon pèsonèl sou yon moun avèk moun sa ki pap travay nan sektè Sante Piblik lan, moun sa ki pa sipoze genyen enfòmasyon sa yo.  Envestigatè sa k ap travay sou ka sa yo pap kolekte enfòmasyon ki gen nimewo sekirite sosyal, kont anbank, oubyen sitiyasyon nan imigrasyon. Konfidansyalite w ak kozman prive w yo enpòtan pou nou ! Aprann piplis: https://coronavirus.delaware.gov/contact-tracing/

Sonje pou w rete a yon distans ant 6 – 10 pye de lòt moun yo. Pòte yon mask pou w kouvri figi w tout kote ki gen piblik, epi lave men w yo souvan, epitou rete lakay ou si w malad.  Alò ke li egzijib pou timoun ki gen 13 zan ou plis mete mask pou kouvri figi yo, nou rekòmande mask tou pou timoun ki nan laj 2-4 an, epi nou rekòmande sa seryezman pou timoun ki nan laj 5 – 12 zan

Se noutout ansanm ki ladan l. Prekosyon debaz yo pral ede nou limite pwopagasyon COVID-19 lan epi pwoteje fanmi nou yo, zanmi nou yo, epi vwazen nou yo.

Aprann piplis sou plan rekouvreman Delaware a: de.gov/economy

Pou piplis enfòmasyon ak dènye mizajou yo konsènan kowonaviris lan, vizite: de.gov/coronavirus

Pou pataje enfòmasyon avèk rezo pa w lan, vizite: coronavirus.delaware.gov/digital-toolkit


+