Schools: Based on a review of data, Governor Carney and the Division of Public Health announced that Delaware schools may reopen under a hybrid scenario. More Info

Delaware.gov logo

Get More COVID Data

For more data on Delaware COVID cases, testing and outcomes, including demographic breakdowns, go to My Healthy Community

Resous an kreyòl ayisyen


Delaware kontinye fè fas ak yon sitiyasyon grav ak COVID-19 la, ak nou bezwen tout Delawareans ede plati koub la lè yo kontinye rete lakay yo. Ou ka ede lè w pataje resous ak enfòmasyon ki soti nan Divizyon Sante Piblik la ki pou ede kenbe kominote nou an san danje.

 

Kòmanse nan dat 28 avril la, li te obligatwa pou nenpòt moun ki gen plis pase 12 zan mete yon twal pou kouvri figi yo.

Kijan li gaye?

 • Moun ki touse oubyen estènen gaye l nan lè an
 • Moun ki an kontak ak lòt moun, tankou youn touche lòt, bay lanmen
 • Si w touche yon bagay oubyen  yon sifas ki gen viris lan sou li, epi ou touche bouch ou, nen, oubyen zye w yo

Ki moun ki an danje?

 • Moun ki gen plis pase 60 an
 • Moun ki pa gen bon sistèm imin
 • Moun ki pa anbòn santé
 • Imigran sa ki pa gen dokiman yo
 • Moun ki te deja gen maladi kwonik yo
 • Moun ki gen pwoblèm nan atitid yo
 • Moun ki sanzabri yo

Moun k ap travay nan zòn esansyèl yo ki an kontak ak piblik lan

 

Ki sa ou bezwen konnen sou COVID-19

 

Tѐs pou viris COVID-19 la nan Delaware

Pou’w teste, ou bezwen yon referans ki soti nan biwo doktѐ ou. (*Pasyan Bayhealth yo ka konsilte nan telefòn san yo pa bezwen we doktѐ yo).

Anplis, moun ki pa gen doktѐ ka rele 2-1-1, oswa moun ki soud oswa ki pa tande byen ka rele 7-1-1, oswa rele sant ChristianaCare (1-302-733-1000). Bayhealth (1-302-310-8477), oswa Beebe (1-302-645-3200).

Sentòm yo enkli, men pa limite a, lafyèv, tous, difikilte pou respire, oswa doulè nan misk.

Plan Pou Teste nan Delaware

Gouvènè John Carney, ansanm ak Depatman Sante ak Sèvis Sosyal nan Delaware (DHSS), te anonse vandredi 20 Mas yon plan ki kowòdone pou tout eta a ki asire ke moun ki gen sentòm ki konsistan avèk maladi kowonavirus 2019 la (COVID-19) gen aksè a tès ki efisyan e an sekirite nan Delaware. Plan an te kὸmanse nan semèn Lendi, 23 Mas, e li te agrandi pou enkli tès adisyonèl ak asosyasyon pou fѐ kontak a kominote a nan semèn Lendi 27 Avril.

Atravè yon efò kolaborasyon ant Divizyon Sante Piblik (DPH), Depatman Sante ak Sèvis Sosyal nan Delaware (DHSS), Sant Sante Kalifye Federal yo, Asosyasyon Swen Sante nan Delaware, òganizasyon kominotè yo, anplwayè Sussex Konte yo, ak chak sistèm pou sante nan eta a, objectif plan eta sa se pou rasyonalize pwosesis tès la, kap diminye chay sou sistèm sante yo epi asire sekirite pasyan yo ak travayè sant medikal yo pou pi byen satisfè bezwen tès viris COVID-19 la pou moun ki rete Delaware.

Sant Teste Pou Kominote a nan Sussex Konte

Madi 28 Avril, Gouvènè John Carney te deklare Sussex Konte yon kote ki cho pou viris COVID-19 la nan Delaware e li te anonse yon plan inisyal pou tout eta Delaware a pou Kowòdinasyon avek sant pou Swen kote moun ka teste nan kominote a ki ofri pa chak sistèm pou sante yo nan Sussex Konte. Chak sant pou teste nan kominotè a ap fe si ke genyen yon anplwaye ki pale plizyѐ lang sou plas. Le a avek lokasyon kote tѐs pou kominote sa yo ap fѐt nan lis anba a kote ki make Lokasyon out Tèste. Nanticoke Memorial Hospital (lopital Nanticoke) antisipe ke yo ka kòmanse ofri tѐs pou kominotè a nan semèn nan epi yo ap bay plis detay pou plan tès yo le tout detay yo finalise.

Sit pou teste ki baze nan kominote a konsantre sou anplwaye nan biznis esansyèl yo, manm ki nan fanmi moun ki nan popilasyon ki a risk, moun ki ekspoze a yon moun ki gen virus COVID-19 la, oswa yon moun ki pran swen yon manm nan fanmi yo ki malad ak COVID-19. Sit pou teste ki nan kominotè yo enplike ni tès rapid ak tѐs nan nen, imedyatman apre sa envestigasyon ap fѐt pou tcheke pou ka pozitif, koneksyon ak yon kòdonatè resous pou sèvis tankou manje ak lojman pou moun ki pozitif, epi yap bay moun ki te teste kelke bagay pou sante. Bagay pou sante sa yo pataje pa moun ki gen yon gwo risk pou yo transmѐt virus la nan kay kote yo rete a ki pa gen mwayen pou achte pwovizyon pou tèt yo. Yon order nan men doktè a ak / oswa referans pa nesesè pou sit tèste ki nan kominote sa yo. 

Kondisyon Pou Fe Tès Yo

Si ou gen yon doktè: Moun ki gen sentòm yo dwe gen yon referans ki soti nan biwo doktѐ yo. Yo prefere konsiltasyon nan telefὸn, ou dwe gen yon preskripsyon ki soti nan biwo doktѐ ou (*pasyan Bayhealth yo ka konsilte nan telefòn san yo pa bezwen we doktѐ yo).

Si ou pa gen yon doktè: Rele 2-1-1, oswa rele 7-1-1 pou moun ki gen pwoblèm tande epi yon nan pèsonèl medikal yo ap detèmine si moun kap rele a kalifye pou fe tѐs yo.

Sentòm Yo

Diskite avèk doktè ou si ou gen tanperati ki wo, tous, difikilte pou respire, oswa doulè nan misk.

Ki sa ou dwe konnen: Moun ki gen sentòm ta dwe rete lakay yo. Anpil moun ki enfekte avèk viris COVID-19 la ka refè lè yo repoze, le yo bwè anpil likid epi le yo pran medikaman pou doulè e ki ka redui lafyèv. Li enpòtan pou ou okouran de sentòm ou yo epi pran prekosyon. Nan kèk ka, maladi a ka grav epi ou ka bezwen entène lopital.

Si ou gen yon ijans medikal, rele 911 epi asire ke ou fѐ moun ki reponn lan konnen ki sentòm ou genyen.

Ki Kote Ou Ka Teste

New Castle Konte

ChristianaCare: Newark ak Wilmington

Drive-Up ak Mache-up Sit

 • Delaware Military Academy, 112 Middleboro Rd, Wilmington, DE 19804, Jedi 14 Me apati 8:30 – 11:30 a.m.

Sit Tès Kominote ki baze sou

 • Latin American Community Center, 301 N Harrison Street, Wilmington, DE 19805, Lendi ak vandredi apati 10 a.m. – 1 p.m.
 • Kingswood Community Center, 2300 Bowers Street, Wilmington, DE 19802, Madi ak jedi apati 10 a.m. – 1 p.m.

Saint Francis Healthcare: Wilmington

 • Saint Francis Healthcare: Judy Johnson Park, North DuPont and West Third St., Wilmington (walk-up only): Mèkredi, 20 me, a midi- 2 p.m.

Nemours / Alfred I. DuPont Hospital for Children (AI DuPont lopital pou timoun): Wilmington

Kent Konte

Bayhealth: Dover

Sussex Konte

Beebe Healthcare: Millsboro, Frankford, Georgetown ak Lewes

Nanticoke Health System (Sistѐm pou swen sante Nanticoke la): Seaford

Sit Tès Kominote ki baze sou

 • Beebe Healthcare nan pakin anfas JD Shuckers la ak Veteran’s Administration (Administrasyon Veteran lan) le ou kite Rt. 404 nan Georgetown
 • Bayhealth at the DHSS State Services Center in Milford located at 253 NE Front Street
 • Beebe Healthcare nan pakin anfas JD Shuckers la ak Veteran’s Administration (Administrasyon Veteran lan) le ou kite Rt. 404 nan Georgetown
 • Nanticoke Health Services (Sèvis pou swen Sante Nanticoke la) nan Lekòl Frederick Douglass la, 1 Swain Rd, Seaford DE 19973 – Jedi 14 Me apati 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

 

Si Ou Pa Gen Sentòm

Ou pa bezwen ale lopital (nan sal dijans lan) (ER); li enpòtan pou prezève resous ER yo epi evite ekspoze moun ki vilnerab a viris la.

Si Petet Ou Te Ka Ekspoze, Men Ou Pa Gen Sentòm

 • Rale feyѐ “Karantèn kont Izolasyon” an nan entѐnѐt
 • Rete lakay ou epi asire ke ou kenbe distans ant tèt ou ak popilasyon vilnerab la
 • Kontwole sentòm ou yo pou wè si ou gen okenn chanjman.

* Si ou gen yon ijans medikal, rele 911 epi asire ke ou fѐ moun ki reponn lan konnen ki sentòm ou genyen.*

Ki diferans ki genyen ant “karantèn” ak “izolasyon”?

Tou de, ni karantèn ak izolasyon, ede pwoteje piblik la pou yo pa ekspoze a moun ki gen oswa ki ka gen yon maladi kontajye.

Karantèn: Separe epi mete restriksyon sou mouvman moun ki te ekspoze a yon maladi kontajye pou ret tann wè si yo enfekte epi si yo vin malad.

Izolasyon: Separe moun ki malad ak yon maladi kontajye ki soti nan moun ki pa malad.

Resous adisyonèl

Ou ka wè enfòmasyon sou tѐs yo isit la pou ede w detèmine si oumenm oswa yon moun ou konnen ta dwe teste, kijan yo ka teste epi kisa pou yo fè apre yo fin teste.

Kenbe nan tèt ou, sa se kὸnsѐy sèlman kòm desizyon sou tès yo se nan diskresyon eta ou rete a ak depatman sante lokal yo ak / oswa klinisyen endividyèl yo.

Oryantasyon Pou Plas Adorasyon Yo (Mete Ajou – 6.14.20)

 


 

Grafik ki ka Pataje yo

Klike sou yon grafik pou ka pataje dènye nouvèl yo sou Facebook ak Twitter ak abonés w yo.

Feyè yo

Klike sou imaj la pou telechaje feyè a nan yon fòma PDF. Ou ka enprime, distribye sa yo oswa enkli yo nan kominikasyon sou imèl.

Voye imèl bay Zanmi w ak Vwazen w yo

Sèvi ak bouyon tèks la ki piba a pou voye dènye enfòmasyon yo bay zanmi ak fanmi w.

Voye imèl

Nou vle pataje enfòmasyon trè enpòtan ki soti nan Eta Delaware a:

Sa a se yon moman difisil pou tout moun, epi sa ki pi enpòtan se pou Delawareans rete lakay yo ak rete san danje. Gouvènè an nan pase lòd pou Rete-La-Kay ou li toujou an efè, se konsa sèlman ou dwe ale deyò si ou travay nan yon travay esansyèl, bezwen ale nan makèt la, nan yon randevou doktè oswa al chache gaz la. Sonje pou kenbe yon distans sosyal – 6-10 pye lwen ak lòt moun. Piga w reyini an gwoup.

Mete yon twal pou kouvri figi w nan tout anviwonman piblik yo. kounye a nan Delaware ekzije ke ou mete yon twal pou kouvri figi nan tout anviwonman piblik yo, ki gen ladann nan makèt, boutik, famasi, biwo doktè, ak sou transpò piblik. Lòd Gouvènè Carney a pa egzije pou timoun 12 zan oswa pi piti mete yon twal pou kouvri figi yo. Yo PA DWE mete twal pou kouvri figi nenpòt timoun ki gen laj 2 zan oswa ki pi piti akòz ka gen nan risk pou yo sifoke. Kouvri figi pa yon ranplasan pou lave men, pratike distans sosyal ak kenbe nan kay la. Delawareans ki ak malad yo ta dwe kouvri figi yo, nen yo ak bouch yo pou lè yo dwe ozalantou lòt moun – menm lè yo nan kay la.

Mande èd si ou santi ou malad. Si ou gen yon lafyèv (95.5 degre ak ki pi wo) ak yon tous oswa difikilte pou respire oswa doulè nan misk oswa gòj fè mal, ou ka gen kowonaviris la. Ou bezwen pwofesyonèl swen sante w la refere ou pou al fè tès la. Si sentòm ou yo modere, pa ale nan sal ijans lan. Si sentòm ou yo grav, rele 9-1-1. Si ou pa gen asirans sante, rele 2-1-1. Moun ki gen difikilte pou tande ka rele 7-1-1.

Rele 2-1-1 plis enfòmasyon. Sipò pou 2-1-1 ka ede ou jwenn yon founisè swen sante, men li ka ede ou tou ak plis bagay ankò. Moun yo ka kontakte 2-1-1 pou al fè makèt, preskripsyon, bankè, chèk byennèt ak pou plis enfòmasyon sou sèvis sipò yo.

Pou plis enfòmasyon ak dènye nouvèl yo sou kowonavirus la, vizite: de.gov/coronavirus
Pou pataje enfòmasyon ak rezo w la, vizite: coronavirus.delaware.gov/bwat-zouti-dijital


+