Vaksen pou COVID-19 yo

Yo ankouraje tout abitan Delaware ki genyen 12 lane oswa plis pou pran vaksen an.

Abitan Delaware ki pa pran vaksen an ta dwe kontinye mete pwoteksyon pou vizaj pou pwoteje moun ki iminodeprime epi prevni nouvo enfeksyon. Abitan Delaware yo ta dwe swiv gid pou moun ki konplètman vaksinen ki pibliye pa CDC a pou tout aktivite andedan ak aktivite deyò yo.

Men sa li vle di:

 • Moun ki pa pran tout vaksen an, ki genyen ladan timoun ki poko elijib pou yon vaksen pou COVID-19, ta dwe kontinye mete mask lè yo bò kote lòt moun ki pa fè pati fwaye imedya yo.
 • Tout moun ki pa pran tout vaksen an ta dwe kontinye rete sis pye distans lwen lòt moun tou.
 • Yo toujou egzije mask nan: batiman eta yo, transpò piblik, avyon, lekòl ak gadri, etablisman swen sante yo, ak lye rasanbleman yo.
 • Yo ankouraje abitan Delaware ki pa pran vaksen an ki genyen 12 lane ak plis pou pran vaksen an osito posib pou pwoteje tèt yo kont enfeksyon ak gwo maladi.

Bagay ki pi enpòtan nou ka fè pou fanmi nou yo se pran vaksen an. Vaksen y ap distribiye nan Delaware ak nan rès peyi a san danje ak efikas. Vizite de.gov/getmyvaccine oswa voye zipkòd ou an nan mesaj tèks bay 438829 pou jwenn yon sit vaksinasyon.

Èske ou bezwen èd?

Si oumenm oswa fanmi ou bezwen èd pou vaksinasyon, tès, avantaj alimantè oswa avantaj medikal, pou peman sèvis piblik, lojman, travay, sipò pou sante konpòtmantal, oswa lòt sèvis, rele 2-1-1 nan Delaware. Moun ki soud oswa ki tande di ka voye zipkòd yo a pa mesaj tèks nan 898-211.

Kikote mwen ka pran vaksen an nan Delaware?

Pran vaksen an se yon bagay ki pi fasil pase anvan. Ou ka fè sa nan lye sa yo:

 • Klinik DPH yo (yo tout gen lè ki disponib san randevou)
 • Lye vaksen Curative yo
 • Famasi yo
 • Sant Sante Gouvènman Federal la Kalifye
 • Lopital yo
 • Founisè medikal yo

Pou jwenn yon sit vaksinasyon toupre w, vizite vaccines.gov.

Poukisa jèn moun yo ta dwe pran vaksen?

 • Vaksen yo se pi bon defans nou genyen kont maladi kontajye yo.
 • Genyen anpil rezon pou pran vaksen. Pi gran rezon an sèke li pral pwoteje oumenm, fanmi w, ak sila yo ki bò kote w kont potansyèl viris mòtèl sa a.
 • COVID-19 pa fè diskriminasyon. Nou te obsève jèn moun ki konplètman an sante tonbe malad gravman epi kèk nan yo menm kontinye fè fas ak efè tankou defisyans iminitè menm aprè yon lane.
 • Lè ou pran vaksen an, ou jwenn pi bon pwoteksyon kont sentòm grav yo, ospitalizasyon, ak lanmò.

Tès COVID-19

Tès COVID-19 disponib toujou. Pou jwenn yon sit tès ki toupre w, vizite de.gov/gettested.

Restriksyon nan Delaware

 • Mizajou sou restriksyon nan Delaware nan dat 21 Me 2021.
 • Biznis yo ka fonksyone ak 100% kapasite yo, epi yo fòtman ankouraje yo pou mentni omwen 3 pye distans sosyal ant moun yo.
 • Si ou pran tout vaksen an, ou p ap bezwen mete yon mask anndan oswa deyò ankò, eksepte nan kèk anviwònman. Yo egzije mask nan lye sa yo:
  • Batiman eta yo
  • Transpò piblik
  • Avyon
  • Lekòl ak etablisman gadri yo
  • Etablisman swen sante yo
  • Anviwònman kolektif (prizon, chèltè pou sanzabri)
 • Biznis yo kapab enpoze egzijans mask pou kliyan ak anplwaye yo.
 • Moun ki pa pran vaksen yo ta dwe mete mask toujou nan anviwònman piblik yo.
 • Moun ki pa pran tout vaksen an, ki genyen ladan timoun ki poko elijib pou yon vaksen pou COVID-19, ta dwe kontinye mete mask bò kote lòt moun ki pa fè pati fwaye imedya yo, epi rete sis pye lwen lòt moun.

Èske mwen ta dwe sispann mete yon mask deyò aprè mwen fin resevwa premye dòz vaksen Pfizer oswa Moderna a?

 • Byenke yo pa egzije mask ankò, li enpòtan pou note ke vaksen Pfizer oswa Moderna pou COVID-19 la pa ofri maksimòm pwoteksyon jiska 14 jou aprè dezyèm dòz la.
 • Li trè enpòtan pou kontinye swiv pwotokòl pwoteksyon yo menm aprè vaksinasyon an paske genyen moun toujou ki pa te pran vaksen an oswa ki te resevwa sèlman youn nan de dòz yo. Risk pou trape COVID-19 la rete pi wo avèk yon sèl dòz pase avèk de dòz vaksen Pfizer ak Moderna yo.
 • Ekspè medikal yo konfyan ke vaksen pou COVID-19 la pral pwoteje nou kont viris la epi pral ede nou tout retounen nan nòmal, men sa mande pou gwo kantite moun pran vaksen an.
 • Pou pwoteje tèt ou ak pwòch ou yo, epi anpeche pwopagasyon COVID-19 la, menm aprè ou fin pran vaksen an, li trè enpòtan pou ou kontinye swiv mezi prekosyon yo; swiv machaswiv CDC a, lave men w souvan, epi rete lakay ou si ou malad.

Jwenn Plis Done sou COVID

Pou jwenn plis done sou ka COVID yo nan Delaware, sou tès yo ak rezilta yo, sa gen ladan repatisyon demografik yo, ale nan My Healthy Community