Delaware.gov logo

Koronavirus (COVID-19)Si w gen kesyon jeneral sou koronavirus, rele 2-1-1 oswa tèks postal ou nan 898-211 pou moun ki soud oswa ki gen difikilte pou tande.

Kontakte biwo dokte w si w gen enkyetid sou sentòm yo, sitou si w gen lafyèv ak touse oswa difikilte pou respire.

Ki sa ou ka fè diminye enpak la nan COVID-19:

 • Sèvi ak telefòn selilè w a ede konbat COVID-19 – Download aplikasyon an telefòn gratis “COVID Alèt DE”
 • Mete figi kouvri ou lè w an piblik
 • Kenbe distans sosyal (rete 6 pye distans pa rapò ak lòt moun)
 • Tanpri lave men ou souvan avèk dlo ak savon.
 • Touse oswa estènye nan koud ou olye pou yo men ou.
 • Souvan netwaye sifas ke yo souvan itilize.
 • Pa ale nan travay si w malad.
 • Nenpòt moun ka fè yon tès pou COVID-19 – menm si ou pa gen sentòm yo.
 • Ede nou sispann COVID-19. Reponn apèl nan telefòn ki soti yon “Tras Kontak” nou an. Nimewo telefòn yo itilize se 302-446-4262, oswa ID moun kap rele telefòn ou ap di DE PUBLIC HEALTH.

COVID Alert DE App Graphic


TABLODBÒ NAN DONE

Pou plis done sou ka COVID nan Delaware, tès ak rezilta, ki gen ladan enfòmasyon demografik, ale nan My Healthy Community

 

Si Ou Pa Gen Sentòm

Ou pa bezwen ale lopital (nan sal dijans lan) (ER); li enpòtan pou prezève resous ER yo epi evite ekspoze moun ki vilnerab a viris la.
 

Si Petet Ou Te Ka Ekspoze, Men Ou Pa Gen Sentòm

 • Rale feyѐ “Karantèn kont Izolasyon” an nan entѐnѐt
 • Rete lakay ou epi asire ke ou kenbe distans ant tèt ou ak popilasyon vilnerab la
 • Kontwole sentòm ou yo pou wè si ou gen okenn chanjman.

* Si ou gen yon ijans medikal, rele 911 epi asire ke ou fѐ moun ki reponn lan konnen ki sentòm ou genyen.*
 

Ki diferans ki genyen ant “karantèn” ak “izolasyon”?

Tou de, ni karantèn ak izolasyon, ede pwoteje piblik la pou yo pa ekspoze a moun ki gen oswa ki ka gen yon maladi kontajye.

Karantèn: Separe epi mete restriksyon sou mouvman moun ki te ekspoze a yon maladi kontajye pou ret tann wè si yo enfekte epi si yo vin malad.

Izolasyon: Separe moun ki malad ak yon maladi kontajye ki soti nan moun ki pa malad.
 

Resous adisyonèl

Ou ka wè enfòmasyon sou tѐs yo isit la pou ede w detèmine si oumenm oswa yon moun ou konnen ta dwe teste, kijan yo ka teste epi kisa pou yo fè apre yo fin teste.

Kenbe nan tèt ou, sa se kὸnsѐy sèlman kòm desizyon sou tès yo se nan diskresyon eta ou rete a ak depatman sante lokal yo ak / oswa klinisyen endividyèl yo.

 

Grafik ki ka Pataje yo

Klike sou yon grafik pou ka pataje dènye nouvèl yo sou Facebook ak Twitter ak abonés w yo.
 

Feyè yo

Klike sou imaj la pou telechaje feyè a nan yon fòma PDF. Ou ka enprime, distribye sa yo oswa enkli yo nan kominikasyon sou imèl.

 

Voye imèl bay Zanmi w ak Vwazen w yo

Sèvi ak bouyon tèks la ki piba a pou voye dènye enfòmasyon yo bay zanmi ak fanmi w.

Voye imèl


Get More COVID Data

For more data on Delaware COVID cases, testing and outcomes, including demographic breakdowns, go to My Healthy Community


Related Topics:  , ,

+