Si w gen kesyon jeneral sou koronavirus, rele 2-1-1 oswa tèks postal ou nan 898-211 pou moun ki soud oswa ki gen difikilte pou tande.

Kontakte biwo dokte w si w gen enkyetid sou sentòm yo, sitou si w gen lafyèv ak touse oswa difikilte pou respire.

Ki sa ou ka fè diminye enpak la nan COVID-19:

 • Sèvi ak telefòn selilè w a ede konbat COVID-19 – Download aplikasyon an telefòn gratis “COVID Alèt DE”
 • Mete figi kouvri ou lè w an piblik
 • Kenbe distans sosyal (rete 6 pye distans pa rapò ak lòt moun)
 • Tanpri lave men ou souvan avèk dlo ak savon.
 • Touse oswa estènye nan koud ou olye pou yo men ou.
 • Souvan netwaye sifas ke yo souvan itilize.
 • Pa ale nan travay si w malad.
 • Nenpòt moun ka fè yon tès pou COVID-19 – menm si ou pa gen sentòm yo.
 • Ede nou sispann COVID-19. Reponn apèl nan telefòn ki soti yon “Tras Kontak” nou an. Nimewo telefòn yo itilize se 302-446-4262, oswa ID moun kap rele telefòn ou ap di DE PUBLIC HEALTH.

COVID Alert DE App Graphic

Divizyon Sante Piblik la pataje enkyetid FDA ak CDC yo konsenan sis ka san boul nan tout peyi a, nan mitan moun ki te resevwa vaksen Johnson > Johnson vaksen. Nou apresye ke FDA a, CDC ak Komite Konsiltatif la sou Pratik Iminizasyon (ACIP) ap cheche nan done ki soti nan peyi Etazini an ak aletranje si gen pouvwa gen yon lyen ki lakoz ant J&J vaksen ak boul san.
 

Nou pa okouran de nenpot pwoblem nan boul san nan Delaware ki ka gen rapo ak vaksen sa a.
 

Soti nan yon abondans nan prekosyon, nou ap rekomande pou patne vaksen Delaware nou yo kenbe sou le li sevi avek vaksen an J&J jiskaske yo te sitiyasyon an plis evalye. Eta a pa pral sevi ak J&J nan sit vaksen li yo jiskaske nou resevwa plis gid federal.

 
Nan moman sa a pou chak CDC a, evenman sa yo piblisite paret yo dwe tre ra. Efe yo ki ta endike yon boul san yo diferan pase efe segonde abityel yo ak espere nan yon vaksen. Moun ki te resevwa vaksen an J&J ki devlope maltet grav, doule anbavant, doule janm, oswa souf kout nan twa semen apre vaksinasyon ta dwe kontakte founise swen sante yo.

 
CDC a pa we pwoblem ki sanble ak Pfizer ak Moderna. Si ou gen yon randevou pou youn nan de vaksen sa yo, ou ta dwe kenbe li.


TABLODBÒ NAN DONE

Pou plis done sou ka COVID nan Delaware, tès ak rezilta, ki gen ladan enfòmasyon demografik, ale nan My Healthy Community

 

Si Ou Pa Gen Sentòm

Ou pa bezwen ale lopital (nan sal dijans lan) (ER); li enpòtan pou prezève resous ER yo epi evite ekspoze moun ki vilnerab a viris la.
 

Si Petet Ou Te Ka Ekspoze, Men Ou Pa Gen Sentòm

 • Rale feyѐ “Karantèn kont Izolasyon” an nan entѐnѐt
 • Rete lakay ou epi asire ke ou kenbe distans ant tèt ou ak popilasyon vilnerab la
 • Kontwole sentòm ou yo pou wè si ou gen okenn chanjman.

* Si ou gen yon ijans medikal, rele 911 epi asire ke ou fѐ moun ki reponn lan konnen ki sentòm ou genyen.*
 

Ki diferans ki genyen ant “karantèn” ak “izolasyon”?

Tou de, ni karantèn ak izolasyon, ede pwoteje piblik la pou yo pa ekspoze a moun ki gen oswa ki ka gen yon maladi kontajye.

Karantèn: Separe epi mete restriksyon sou mouvman moun ki te ekspoze a yon maladi kontajye pou ret tann wè si yo enfekte epi si yo vin malad.

Izolasyon: Separe moun ki malad ak yon maladi kontajye ki soti nan moun ki pa malad.
 

Resous adisyonèl

Ou ka wè enfòmasyon sou tѐs yo isit la pou ede w detèmine si oumenm oswa yon moun ou konnen ta dwe teste, kijan yo ka teste epi kisa pou yo fè apre yo fin teste.

Kenbe nan tèt ou, sa se kὸnsѐy sèlman kòm desizyon sou tès yo se nan diskresyon eta ou rete a ak depatman sante lokal yo ak / oswa klinisyen endividyèl yo.

 

Grafik ki ka Pataje yo

Klike sou yon grafik pou ka pataje dènye nouvèl yo sou Facebook ak Twitter ak abonés w yo.
 

Feyè yo

Klike sou imaj la pou telechaje feyè a nan yon fòma PDF. Ou ka enprime, distribye sa yo oswa enkli yo nan kominikasyon sou imèl.

 

Voye imèl bay Zanmi w ak Vwazen w yo

Sèvi ak bouyon tèks la ki piba a pou voye dènye enfòmasyon yo bay zanmi ak fanmi w.

Voye imèl


Jwenn Plis Done sou COVID

Pou jwenn plis done sou ka COVID yo nan Delaware, sou tès yo ak rezilta yo, sa gen ladan repatisyon demografik yo, ale nan My Healthy Community