Pages Tagged With: "haitian creole"

Kesyon Yo Poze Souvan Tès Aplikatè nan Bouch COVID-19

Kesyon apwopo tès ou a kapab reyalize atravè yon kouryèl elektwonik pou info@curativeinc.com oswa atravè telefòn nan 2-1-1. Moun ki soud oswa ki mal pou tande kapab tèks kòd postal […]

Read MoreMaladi Kowonaviris (COVID-19)

Vaksen pou COVID-19 yo Yo ankouraje tout abitan Delaware ki genyen 12 lane oswa plis pou pran vaksen an. Abitan Delaware ki pa pran vaksen an ta dwe kontinye mete […]

Read More