Pages Tagged With: "haitian creole"

Kesyon Yo Poze Souvan Tès Aplikatè nan Bouch COVID-19

Kesyon apwopo tès ou a kapab reyalize atravè yon kouryèl elektwonik pou info@curativeinc.com oswa atravè telefòn nan 2-1-1. Moun ki soud oswa ki mal pou tande kapab tèks kòd postal […]

Read MoreEnstriksyon tès pou Curative – Kreyòl Ayisyen

Resous an kreyòl ayisyen

Read MoreKoronavirus (COVID-19)

  Si Ou Pa Gen Sentòm Ou pa bezwen ale lopital (nan sal dijans lan) (ER); li enpòtan pou prezève resous ER yo epi evite ekspoze moun ki vilnerab a […]

Read More