Pages Tagged With: "FAQ"

Testing Information

Testing Frequently Asked Questions Oral Swab/Saliva Testing Information Oral swab testing (also known as saliva-based testing or Curative testing) is most frequently used at community testing sites run by the […]

Read MoreCOVID Alert DE Preguntas frecuentes

  COVID Alert Preguntas frecuentes PDF

Read MoreOral Swab Testing Frequently Asked Questions

 

Read MoreKesyon Yo Poze Souvan Tès Aplikatè nan Bouch COVID-19

Kesyon apwopo tès ou a kapab reyalize atravè yon kouryèl elektwonik pou info@curativeinc.com oswa atravè telefòn nan 2-1-1. Moun ki soud oswa ki mal pou tande kapab tèks kòd postal […]

Read MorePreguntas Frecuentas sobre Pruebas de Hisopo Bucal para COVID-19

 

Read MoreTesting Frequently Asked Questions

Read MoreFrequently Asked Questions

    Testing     Vaccine     General     Unemployment Benefits     Face Masks     Stay at Home Order     Out-of-State Self-Quarantine Order     […]

Read More